Archív pályázatok

Pályázatok 2016
Pályázat óvodavezetői pozícióra

2016. október 10.

Hevesvezekény Községi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról  szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet 
Hevesvezekényi Gyermeksziget Óvoda óvodavezető magasabb vezetői beosztás ellátására.
A  közalkalmazotti jogviszony  időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás  jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Heves megye, 3383 Hevesvezekény, Fő út 62.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-ban foglaltak ellátása. Az intézmény  felelős, egyszemélyi vezetése, a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti, szakszarű működtetése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására  és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 • főiskola
 • vagyonnyilatkozat - tételi  eljárás  lefolytatása
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • pedagógus szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Egyetem, közoktatás vezető szakképezettség
 • vezetői- legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • szakmai életrajz
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program
 • az iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel
A beosztás betölthetőségének  idöpontja:
      A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Éva polgármester nyújt a 36/495-084-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Hevesvezekény Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3383 Hevesvezekény, Fő út 62. ). Kérjük a boritékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-972/2016 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető
 • Személyesen: Tóth Éva, Heves megye,3383 Hevesvezekény, Fő út 62.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
A   munkáltatóval kapcsolatban további  Információt a  www.hevesvezekeny.hu honlapon szerezhet.Pályázat adóügyi ügyintéző pozícióra

2016. szeptember 12.

Átányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Heves megye, 3383 Hevesvezekény, Alkotmány út 2.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. 9. Szociális és gyámügyi feladatkör, 1.14. Hatósági feladatkör 1.19. Pénzügyi és számviteli feladatkör 1.27. Titkársági feladatkör
Ellátandó feladatok: Helyi adóval és gépjárműadóval kapcsolatos feladatok, házi pénztárosi feladatok ellátása Hevesvezekény Község Önkormányzatánál, selejtezés és leltározás, hatósági bizonyítványok kiállítása, települési szociális támogatások, hagyatéki lejárás, üzletek nyilvántartása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Adóügyi, pénzügyi,- és, házi pénztárosi feladatok, települési szociális támogatások, vegyes igazgatási és titkársági feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, pénzügyi szakirány,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Emelt szintű szakképesítés, Pénzügyi szakirány,
 • Pénzügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik
 • A Kttv-ben foglalt egységes adattartamú közszolgálati önéletrajz
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a Kttv. 42. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel), vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről
 • Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dányiné Szórád Ibolya nyújt, a 36/482-804 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak az Átányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője címére történő megküldésével (3383. Hevesvezekény, Alkotmány út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á- 2346/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
 • Személyesen: Dányiné Szórád Ibolya, Heves megye, 3371 Átány, II. Rákóczi F. út 60.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.hevesvezekeny.hu - 2016. szeptember 10.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hevesvezekeny.hu honlapon szerezhet