Önkormányzat


Helyi Önkormányzat

Hevesvezekény Községi Önkormányzat
Cím: 3383 Hevesvezekény, Alkotmány u. 2.
Telefonszám: 36/495-084, 495-235, 595-000
Fax: 36/495-084
e-mail cím:
hivatal@hevesvezekeny.t-online.hu

Hivatal:

Átányi Közös Önkormányzati Hivatal Hevesvezekényi Kirendeltsége


Levelezési cím: 3383. Hevesvezekény, Alkotmány u. 2.

Telefonszám: 36/495-084, 36/495-235, 36/595-000, 70/397-8324

Fax: 36/495-084

A Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8.00 – 12.00
Kedd: 8.00 – 10.00
Szerda: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

A Hivatal Kirendeltségén állandó jelleggel dolgozók: Tajti Nikolett és Balogh Katalin
 
Polgármester ügyfélfogadása:
Hétfő: 17:00-19:00

Jegyző ügyfélfogadása:
Hétfő: 9:00-12:00

Adóügyek, idegen tartozások (bírságok, szemétszállítási díjhátralékok stb.) intézése:
Hétfő 9:00-12:00
Szerda 9:00-12:00
Ügyintéző: Véghné Laczházi Tímea

Időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátási igazolványok kiadása, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása
Hétfő: 8:00-12:00
Ügyintéző: Mészáros Dávidné Heves Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala

Felügyeletet gyakorló szerv:

Heves Megyei Kormányhivatal
3300. Eger, Kossuth L. út 9.
vezetők:
Dr. Pajtók Gábor - kormánymegbízott
dr. Balás István - főigazgató
dr. Demeter András - igazgató
3301. Eger, Pf.: 216.
Telefon: 06 (36) 521-500
06 (36) 521-502
06 (36) 521-505
Fax: 06 (36) 521-525
E-mail:
hivatal@heves.gov.hu
titkarsag@heves.gov.hu
kormany hivatal@heves.gov.huUtolsó frissités ( 2014. október 29. szerda 14:44 )Képviselőtestület
Fenyves László polgármester
Fenyves Tibor alpolgármester
Adácsiné Bodnár Erika képviselő
Morvai Tamás képviselő
Tóth László képviselő
BizottságokÁtányi Közös
Önkormányzati Hivatal

Átány és Hevesvezekény Községek Önkormányzatai döntése alapján, 2015. január 1. napjával jött létre (továbbiakban: Hivatal). A Hivatal jogutód szerve, a 2007. szeptember 1. napján létrejött Átány-Hevesvezekény Községek Körjegyzőségének.
A Hivatal, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1) bekezdése alapján, az önkormányzatok működésével, valamint a polgármesterek és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látja el Átány, Hevesvezekény településeken.
A Hivatal székhelye: Átány, valamint állandó kirendeltséget tart fenn Hevesvezekény településen.
Az önkormányzatok által elfogadott megállapodás értelmében, az önkormányzatok honlapjain, közzé kell tenni a Hivatal tevékenységével, működésével kapcsolatban a fontosabb információkat.

Ezen kötelezettségünknek eleget téve, az alábbiakat tesszük közzé, az alapító önkormányzatok honlapjain:

1. A Hivatal vezetője:  Joó Bence jegyző
Elérhetősége:
Székhelyen: 3371. Átány, II. Rákóczi F. út 60. – Átány Községháza

Tel.: 36/482-001, 36/482-804, 06/70-397-8323, Fax: 36/482-803, 36/482-816
E-mail:
polhiva@t-online.hu
A Kirendeltségen:3383. Hevesvezekény, Alkotmány út 2. – Hevesvezekény Községháza
Tel.:36/495-084, 36/495-235, 06/70/397-8324, Fax: 36/495-084
E-mail:
hivatal@hevesvezekeny.t-online.hu
A jegyző ügyfélfogadási rendje: 
Átány: szerda 9-12 óra
Hevesvezekény: Hétfő 9-12 óra.
A jegyző- jegyzői feladatok ellátásán túl – anyakönyvvezetői feladatokat lát el, Átány és Hevesvezekény községben. - Ellátja a jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárási tevékenységet is Átány és Hevesvezekény településen.

2. A Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Átány:

Hétfő: 8.00 – 10.00
Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 – 16.00
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00.- 12.00
Polgármester: Szerda: egész nap
Alpolgármester: Kedd: 15.00-16.00
Jegyző: Szerda: 9.00-12.00

Hevesvezekény:
Hétfő: 8.00 – 12.00
Kedd: 8.00 – 10.00        
Szerda: Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: Nincs ügyfélfogadás
Polgármester: Hétfő: 17.00-19.00
Alpolgármester: Hétfő: 16.00-17.00
Jegyző: Hétfő: 9.00-12.00

3. A Hivatal alkalmazottainak neve, címe, elérhetősége, az általuk ellátott feladatok felsorolása:
3.1.Átány székhely:

- 3371. Átány, II. Rákóczi F. út 60.
Tel.: 36/482-001, 36/482-815, 70/397-8323, Fax: 36/482-803,36/482-816
E-mail.:
polhiva@t-online.hu

Deli László főtanácsos
Feladatai:
- Felelős a Hivatal, mint költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért,
- Ellátja az Átány Községi Önkormányzatot, és intézményeit, valamint a Hivatalt megillető, normatív módon elosztott központi költségvetési kapcsolatokból származó források, támogatások (normatív állami támogatások) feladatmutatókhoz, mutatószámokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási feladatokat és felelős annak valódiságáért,
- Felügyeli a főkönyvi könyvelési feladatokat Átány Községi Önkormányzat és intézményei valamint a Hivatal vonatkozásában,
- Ellátja az ellenjegyzési feladatokat Átány és Hevesvezekény vonatkozásában,
- Összefogja a költségvetési tervezési és beszámolási feladatokat, illetve elkészíti a költségvetéshez, beszámolóhoz a jegyző által kért kimutatásokat, jelentéseket,
- Koordinálja és végzi az analitikai nyilvántartások és a főkönyvi számlák negyedéves egyeztetését,
- Felügyeli a kontírozási feladatokat,
- Beruházás – statisztikai jelentések készítése,
- rögzíti a bérköltségeket kormányzati funkciónkénti tételekben, az ún. EPER programban,
- végzi az önkormányzat OEP szerződésével kapcsolatos feladatokat,
- feladata az önkormányzat ÁFA bevallásának elkészítése, továbbá az ÁFA nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
- kezeli az ún. KGR, ÖNGM, és e-adat rendszert, felelős azokon a határidőben történő adatszolgáltatásért,
- ellátja az önkormányzat és a Hivatal valamint az azokhoz tartozó költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos feladatait,
- Gondoskodik a havi, negyedéves, féléves, három negyedéves könyvelési naplók kinyomtatásáról és irattárba történő elhelyezéséről.
- Elkészíti a havi információs jelentést, felel annak valódiságáért,
- Év elején gondoskodik a főkönyvi számlák megnyitásáról, elkészíti (számítógépről kiírattatja) a nyitónaplót.
-  Gondoskodik az előírt időszakonként a főkönyvi kivonatok, főkönyvi adatok kinyomtatásáról.
- Gondoskodik az eszközök, és források értékelésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. A mérleg készítése előtt a szabályzatnak megfelelően részt vesz az eszközök és források értékelésében. Az értékelésről szükség szerint feljegyzést készít.
- Gondoskodik a hatáskörébe utalt statisztikai adatszolgáltatások határidőre, és valóságnak megfelelő elkészítéséről, illetve elkészíttetéséről,
- Vevő számlák befolyásának figyelése, kinnlevőségek behajtásának kezdeményezése, koordinálása.

Mengyi Zoltánné (Erzsike)
Feladatai:
- Végrehajtja a leltározási feladatokat, a leltározási ütemtervben részletezettek szerint, a Hanyi- menti Köznevelési Intézmény intézményeiben is,
- Végrehajtja a selejtezési szabályzat szerinti feladatokat a Hanyi- menti Köznevelési Intézmény intézményeiben is,
- Nyilvántartja Átány Községi Önkormányzat közalkalmazottainak és egyéb munkavállalóinak szabadságát,
- Feladata a lakás- és helyiséggazdálkodás körében, különösen: a lakásbérletek, fölhaszonbérletek, bérlemények szerződéseinek előkészítése, lakás és lakásfelszerelések leltározása, a lakások átadás-átvétele, bérleti díjak nyilvántartása.
- Ellátja a lakáscélú támogatásokkal kapcsolatos feladat- és hatásköröket, nyilvántartja a lakbéreket, bérleti díjakat és haszonbérleti díjakat.
- Nyilvántartja az önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatásban részesülőket, figyelemmel kíséri a visszafizetések alakulását, hátralék esetén gondoskodik annak behajtásáról
- Vezeti a külön jogszabályban meghatározott gazdálkodással és pénzüggyel kapcsolatos analitikai nyilvántartásokat, a Hivatalhoz tartozó költségvetési szervek vonatkozásában is,
- Ellátja az ügyiratkezeléssel kapcsolatos – külön Iratkezelési Szabályzatban rögzített irattározási feladatokat a Hivatal szervezetében (Átány vonatkozásában),
- Ellátja a Dél-Hevesi Kistérségi Társulás ügyviteli és döntés előkészítési feladatokat (meghívók, jegyzőkönyvek, határozatok nylt. stb.),
- Ellátja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az önkormányzati képviselők és az alkalmazottak vonatkozásában is),
- Közreműködik az éves beszámolóhoz elkészítendő vagyonmérleg összeállításában.
- Részt vesz az önkormányzat vagyonrendeletében szabályozott vagyongazdálkodási tevékenység végrehajtásában.

Mészáros Nóra
Feladatai:
- Intézi az ún. védendő fogyasztók nyilvántartásával kapcsolatos külön jogszabályokban megállapított jegyzői feladatokat
- Közreműködik a jegyzői hatáskörbe tartozó egyes gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok ellátásában, Átány községben, így:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények,
- környezettanulmányok,
- Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Pályázat ügyei
- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása,
és az ezekkel kapcsolatos nyilvántartási feladatok ellátása.
- ellátja a jegyzői hatáskörbe tartozó kereskedelem, vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás feladatait,
- ellátja a jegyzői hatáskörbe tartozó termőföld és egyéb hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos feladatokat Átány településen,
- Végzi az I. fokú jegyzői hatáskörbe tartozó közművelődési, közgyűjteményi, testnevelési és sport feladatokat, Átány településen,
- ellátja az egyes szociális és települési támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, úgymint: köztemetés, rendkívüli, temetési, gyógyszer, lakhatási, ápolási települési támogatások,
- Ellátja az ügyiratkezeléssel kapcsolatos – külön Iratkezelési Szabályzatban rögzített érkeztetési feladatokat a Hivatal szervezetében (Átány vonatkozásában),
- Ellátja a Hanyi-menti Köznevelési Intézményfenntartó Társulás ügyviteli és döntés előkészítési feladatait (meghívók, jegyzőkönyvek, határozatok nylt. stb.)

Nagy Endréné (Györgyi)
Feladatai:
- Kiadja a hatósági bizonyítványokat, igazolványokat, igazolásokat és nyilvántartja azokat,
- Intézi a közérdekű bejelentéseket, panaszokat Átány településen,
- ellátja a hagyatéki ügyekkel kapcsolatos feladatokat, kiállítja az adó- és értékbizonyítványokat, Átány településen,
- Ellátja az ügyiratkezeléssel kapcsolatos – külön Iratkezelési Szabályzatban rögzített iktatási feladatokat a Hivatal szervezetében (Átány vonatkozásában),
- Ellátja Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületével és annak Ügyrendi Bizottságával kapcsolatos ügyviteli és döntés előkészítési feladatokat (meghívók, jegyzőkönyvek, határozatok, rendeletek nylt. stb.)
- vezeti a méhész-, bélyegző-, bélyegnyilvántartást,
- végzi a postázási és egyes ügyviteli feladatokat pl. hirdetés, KÖZVIL hibabejelentés, fénymásolás, scannelés, faxolás stb.

Sárándi Attila gyakornok
Feladatai:
- közbiztonsági referens,
- pályázatok, beruházások, felújítások, közbeszerzési feladatok,
- építéshatósági, vízügyi (ár- és belvízvédelem) és a közúti közlekedéssel és fakivágással kapcsolatos ügyek,
- állategészségügyi, mezőgazdasági, környezet-, és növényvédelmi feladatokat, Átány településen,
- közfoglalkoztatás önkormányzati feladatainak ellátása (a hagyományos és az ún. START foglalkoztatás összes feladata, úgymint: munkafelajánlások, közmunkavállalói szerződések, módosítások, megszüntetések készítése az ún. KIRA rendszerben, a támogatások pénzügyi igénylése, nyilvántartása, elszámolása stb.)

- Véghné Laczházi Tímea főelőadó
Feladatai Átány településen:
- Vezeti az Átány Községi Önkormányzat, Hanyi- menti Köznevelési Intézmény és az Átányi Közös Önkormányzati Hivatal Központi Munkaügyi Információs rendszerét (KIRA),
- Ellátja, Átány Községi Önkormányzat és a Hanyi- menti Köznevelési Intézmény vonatkozásában, a személyi juttatások és a személyi jellegű kifizetések helyi – nem Kincstárban történő – számfejtési feladatait,
- Vezeti Átány Községi Önkormányzat közalkalmazotti alapnyilvántartását, végzi a teljes körű humánpolitikai feladatok ellátását Átány Községi Önkormányzat, Hanyi- menti Köznevelési Intézmény és Hivatal vonatkozásában,
- Helyi- és gépjárműadó ügyek teljes körű intézése, Átány településen,
- Pénztár helyettes Átány Községi Önkormányzat és a kapcsolódó házipénztárnál és vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat, analitikákat, szigorú számadású nyomtatványokat,
- kiállítja az adó- és értékbizonyítványokat, Átány településen,
- ellátja az érvényesítési feladatokat,
- Hetente legalább, kétszer gondoskodik a bankszámlán keresztül teljesítendő kifizetésekhez az utalások elkészítéséről, illetve a pénzintézethez való eljuttatásáról,
- Folyamatosan ellátja Átány Községi Önkormányzat és intézményei, valamint a Hivatal vonatkozásában a számlázási feladatokat- az étkezési térítési díjak kivételével-,
- Gondoskodik a gazdasági események okmányainak "szereléséről", banki bizonylatokhoz történő csatolásáról, előkészíti a kontírozáshoz, könyveléshez,
- Minden hónap 3. napjáig gondoskodik az Önkormányzat és Hivatalhoz tartozó költségvetési szervek alkalmazottainak az illetmény átutalásáról, Minden hónap 5.-ig gondoskodik a rendszeres pénzbeli szociális ellátások kiutalásáról,
- Ellátja az egyes jegyzői hatáskörbe tartozó, személyi adat- és lakcím nyilvántartás feladatait.

2. Hevesvezekény kirendeltség:
3383 Hevesvezekény Alkotmány út 2.
- Tajti Nikolett pénzügyi tanácsos 
Tel és fax: 36/495-084, 70/397-8324 E-mail:
hivatal@hevesvezekeny.t-online.hu
Feladatai:
- Ellátja a költségvetési tervezés és beszámolás során a részére számára meghatározott feladatokat, illetve elkészíti a költségvetést, beszámolót Hevesvezekény község vonatkozásában, a jegyző iránymutatása alapján,
- Pénztár helyettes Hevesvezekény Községi Önkormányzat házipénztáránál és vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat, analitikákat, szigorú számadású nyomtatványokat.
- Vezeti Hevesvezekény Községi Önkormányzat vonatkozásában, az analitákat.
- Hetente legalább kétszer, illetve szükség szerint, gondoskodik a bankszámlán keresztül teljesítendő kifizetésekhez az utalások elkészítéséről, illetve a pénzintézethez való eljuttatásáról.
- Folyamatosan ellátja Hevesvezekény Községi Önkormányzat és intézményei számlázási feladatait.
- Gondoskodik a gazdasági események okmányainak "szereléséről", banki bizonylatokhoz történő csatolásáról.
- Kontírozási feladatokat lát el Hevesvezekény Községi Önkormányzat vonatkozásában.
- Folyamatos és naprakész nyilvántartást, könyvelést vezet, Hevesvezekény Községi Önkormányzat és intézményei működéséről.
-  Beruházás – statisztikai jelentések készítése.
- Hevesvezekény Községi Önkormányzat és intézményei tekintetében a leltározási szabályzatban foglaltak szerint elvégzi a leltározási ütemtervben meghatározott feladatokat.
- A selejtezési szabályzatban előírtak szerint végzi a selejtezési feladatok szervezését, és részt vesz a selejtezési bizottság munkájában.
- Közreműködik Hevesvezekény polgármestere önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatai, hatáskörei ellátásában. 
- Döntésre előkészíti a polgármester átruházott hatáskörébe tartozó /közmunka végzésével kapcsolatos feladatait. Ezen ügyek intézése során elsősorban a polgármester rendelkezései, utasításai szerint jár el.
- Részt vesz és közreműködik a költségvetési beszámoló elkészítésében.
- Minden hónap 3. napjáig gondoskodik az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek alkalmazottainak az illetmény átutalásáról, minden hónap 5.-ig gondoskodik a rendszeres pénzbeli szociális ellátások kiutalásáról,
- Vezeti a Hevesvezekény Községi Önkormányzat, Központi Intézményi Munkaügyi Információs rendszerét (KIRA) és ellátja az ezzel kapcsolatos feladatokat (átsorolások, kinevezések, munkaviszony megszüntetések stb.)
- Gondoskodik a MÁK felé a jelentő-felősi feladatok ellátásáról.
- Ellátja, a Községi Önkormányzat vonatkozásában, a személyi juttatások és a személyi jellegű kifizetések helyi – nem Kincstárban történő – számfejtési feladatait, gondoskodik a dokumentumok Kincstárhoz való eljuttatásáról
- Koordinálja és végzi az analitikai nyilvántartások és a főkönyvi számlák negyedéves egyeztetését.
- Gondoskodik a havi, negyedéves, féléves, három negyedéves könyvelési naplók kinyomtatásáról és irattárba történő elhelyezéséről.
- Elkészíti a havi információs jelentést, felel annak valódiságáért
- Feladata a lakásbérletek, fölhaszonbérletek, bérlemények szerződéseinek előkészítése, lakás és lakásfelszerelések leltározása, a lakások átadás-átvétele, bérleti díjak nyilvántartása,
- Ár- és belvíz okozta károk helyreállításának pénzügyi elszámolása, és az ezzel kapcsolatos analitikus nyilvántartások vezetése.
- Közreműködik az éves beszámolóhoz elkészítendő vagyonmérleg összeállításában.
- Részt vesz az önkormányzat vagyonrendeletében szabályozott vagyongazdálkodási tevékenység végrehajtásában.
- A költségvetés végrehajtása során jóváhagyott címek előirányzatai, és azok teljesülésének alakulását folyamatosan nyilvántartja.
- Év elején gondoskodik a főkönyvi számlák megnyitásáról, elkészíti (számítógépről kiírattatja) a nyitónaplót.
-  Gondoskodik az előírt időszakonként a főkönyvi kivonatok, főkönyvi adatok kinyomtatásáról.
Intézményeink

Gyermeksziget Napköziotthonos Óvoda 

image-29521-hevesvezekenyi.ovodasok_400.jpg?1474303028842

Címe: Hevesvezekény, Fő út 62.
Tel: 06/36 495-099
Óvodavezető: Kovácsné Petrovics Andrea

Csoportok létszáma: 1 osztatlan csoport.
Férőhely: 25 fő

Nyitva tartás: 7 órától 16 óráig,  a szülők munkaideje szerint változtatható.
Az óvoda nyugodt, a lakosság összetételéből adódóan meghitt, barátságos hangulatú.
A nevelés az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Tevékenység Központú Óvodai Nevelési Program helyi igényekre, adottságokra adaptált nevelési programja szerint folyik.
Helyi Önkormányzatunk jóvoltából a szülőknek csak a személyes jellegű dolgokat kell az oviba behozni (váltócipő, ruhazsák, pizsama) minden mást az Önkormányzat finanszíroz. Az étkeztetést az épületben működő, saját, felújított konyhán biztosítjuk, figyelembe véve az aktualitást és az egészséges étkezést amennyire anyagi keretünk megengedi. 2 fő, főiskolát végzett óvodapedagógus és egy dajka biztosítja a gyermekek fejlődését egész nap folyamán.

Programjaink:

SZEPTEMBER: Falunap
, vegyes csoport lévén a beszoktatással telik.
OKTÓBER: Szüreti mulatság, melyre mindenkit szeretettel várunk
NOVEMBER: Őszi kirándulás
DECEMBER: Télapódélelőtt szülőkkel együtt, Falukarácsony
FEBRUÁR: Farsang: mindenkit szeretettel várunk
MÁRCIUS: KI-MIT TUD? Óvodai verseny
ÁPRILIS: Névadó Bál
MÁJUS: Anyáknapja, Ballagás, Gyermeknap
Kirándulás a szülőkkel közösen

Óvodánkba mindenkit szeretettel várunk, mindig nyitva, bármikor betekintést nyerhetnek életünkbe.

Várjuk azon gyermekek jelentkezését, akik 2017. szeptemberéig betöltik 3. életévüket, ill. azokat a 2,5 éveseket, akiknek anyukájuk munkába áll, és az óvodai követelményeknek megfelelnek (szobatisztaság, némi önállóság, egészség).